Profetii despre Romania!!!

    Sundar Singh este un în?elept ?i iluminat indian, care s-a n?scut în 1889 în India, în ora?ul Rampur, regiunea Punjab, ?i a murit în anul 1933. Cre?tinat în urma unei experien?e spirituale deosebite, legat? de apari?ia lui Iisus, el a f?cut o c?l?torie prin toate ??rile cre?tine în primul deceniu al secolului nostru. Cu aceast? ocazie el a vizitat ?i
?ara noastr?, referitor la aceasta f?când profe?iile ce urmeaz?. Ele au circulat mult? vreme în manuscris in vremea dictaturii comuniste.
    Considerate de mul?i sceptici simple presupuneri ?i divaga?ii asupra viitorului României, “Profe?iile lui Sundar Singh” uimesc prin claritatea expunerii, prin simplitate ?i mai ales prin impar?ialitatea datorat? dezinteresului evident pe care un indian cre?tinat l-ar putea avea în urma unor afirma?ii referitoare la viitorul României.
Veridicitatea lor nu va putea fi verificat? decât în timp ?i de aceea decizia de a crede sau nu cele spuse de Sundar Singh v? apar?ine în totalitate. ?i totu?i, dac? ve?i citi cu aten?ie, ve?i sesiza c? anumite profe?ii s-au împlinit deja.

 

 

Misiunea spiritual? a ROMÂNIEI

 

 

 

      „S? nu v? surprind? acest mod de adresare deoarece fac aceasta pentru a nu v? l?sa în?ela?i de aceast? înscenare satanic? atât de bine pus? la punct. Eu ?tiu c? România are o misiune Dumnezeiasc? de redresare spiritual? ce o va face s? se înf??i?eze ca un veritabil model demn de urmat întregii umanit??i. Este necesar s? fac aceast? m?rturisire-profe?ie în fa?a popoarelor întregii lumi, cre?tine sau de alte religii, fiindc? toate semnele marcheaz? schimb?rile spirituale uluitoare ce vor avea loc în curând. Spusele mele nu trebuie s? v? determine s? m? considera?i un fanatic simpatizant al românilor ce î?i imagineaz? himerice pl?smuiri, c?ci cea care mi-a inspirat, f?r? putin?? de t?gad?, aceste profe?ii este Prea sfânta N?sc?toare a lui Iisus, ?i reamintesc din nou c?, din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocup? Maica Domnului ?i apoi marile puteri cere?ti, la toate acestea mai ad?ugându-se ?i majoritatea sfin?ilor din cer.

 

 

În curând aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii contribuind la îndeplinirea realit??ii orânduite de Dumnezeu ?i se vor supune voin?ei divine mult mai bine decât alt?dat? deoarece atunci vor lua sfâr?it într-o mare m?sur? manifest?rile înd?r?tniciei omene?ti care au f?cut cu putin?? atâtea ac?iuni de rea interpretare a voin?ei divine. Perpetuarea r?ului se va st?vili, revela?iile divine ajungând s? acopere p?mântul ?i f?când ca tot ceea ce este pl?cut înaintea lui Dumnezeu s? ias? la lumin?, pentru a-i ajuta pe oameni s? ating? în?elepciunea ?i s? se des?vâr?easc?.

Acum, când fac cunoscute aceste profe?ii, dac? a? fi român de origine, probabil c? a? putea fi învinuit de p?rtinire na?ional?, iar dac? a? fi european din comunitatea latin?, ar fi f?r? îndoial? unele motive s? fiu judecat într-un fel omenesc, cu patim? omeneasc?; îns? deoarece sunt un indian iluminat prin intermediul lui Iisus Cristos ?i ferm stabilit în credin?a cre?tin? pot vorbi cu toat? u?urin?a, încredin?ându-v? c? acum nu fac altceva decât s? exprim voia lui Dumnezeu.

În anii care vor veni ?i lunile ce vor veni, în ?ara tr?irii voastre (România), scoar?a p?mântului va lua foc, clima va suferi unele schimb?ri, cutremure sim?itoare vor distruge multe dintre cl?dirile existente, uragane ?i vânturi puternice, terestre ?i maritime, vor nimici îndr?zneala oamenilor baza?i numai pe a?a-zisa putere a ?tiin?ei.

Ingeniozitatea omeneasc? pus? în slujba r?ului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime ?i p?mântul va cunoa?te cele mai cumplite boli ce vor ap?rea pentru a fi nimicit? existen?a oamenilor r?i sau perver?i. În acele timpuri de mari schimb?ri, în alte locuri de pe p?mânt un sfert din omenire va disp?rea fulger?tor, iar dup? aceasta, la a doua încercare, din cei r?ma?i în via?? ?i îngrozi?i se vor suprima înc? aproape un sfert, restul se vor orienta trup ?i suflet c?tre Dumnezeu – de la cel aflat la sânul mamei ?i pân? la cel mai îndârjit tiran ce p??e?te pe scoar?a p?mântului. Îns? v? atrag aten?ia s? nu socoti?i dup? calendarul intereselor voastre meschine schimb?rile spirituale la nivelul lumii p?mântene, c?ci iat?, dup? cum am v?zut eu, aceste transform?ri vor veni peste voi ?i v? vor lua prin surprindere chiar dac? ve?i r?mâne neclinti?i în înc?p??ânarea voastr? ?i nu ve?i ajunge s? crede?i în Dumnezeu.

Mul?i oameni ce alc?tuiesc popoarele Asiei se vor orienta c?tre religia cre?tin? aproape fulger?tor, iar o mul?ime de triburi s?lbatice se vor cre?tina ?i datorit? marii r?spândiri a Bibliei, ea generalizându-se apoi la toate popoarele indiferent de limb?, de la Polul Nord ?i pân? la Polul Sud.

Ve?i ?ti c? acele vremuri sunt aproape atunci când Anglia î?i va pierde puterea, iar Fran?a va fi asimilat? de popoarele din jur. Treptat puterile statale vor disp?rea, ca în locul acestora s? apar? o nou? putere denumit? Federa?ia Statelor P?mântene cu un singur pre?edinte, o singur? moned?, un singur consiliu de conducere ?i o singur? armat?, aeropurtat?, folosit? doar pentru ap?rare sau paz? intern?, solda?ii s?i având menirea de a p?stra ordinea în acele zone.

În acea perioad?, Rusia va deveni una dintre cele mai cre?tine ??ri de pe suprafa?a p?mântului, Bosforul ?i Dardanele se vor scufunda, disp?rând complet de pe suprafa?a globului, de asemenea, o mul?ime de insule vor disp?rea, fiind nimicite de cutremure, scoar?a p?mântului fiind zdruncinat? de o mul?ime de urgii ce se vor abate asupra oamenilor. Bisericile purt?toare de har divin se vor uni într-una singur?, supranumit? Biserica cre?tin? dreptcredincioas?, apostolic? ?i misionar? care va preg?ti aproape întreaga lume pentru transform?rile spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va apare anticristul , prin anticrist în?elegându-i pe to?i aceia care, mai mult sau mai pu?in con?tien?i, lupt? împotriva spiritualit??ii veritabile, urm?rind s? triumfe for?ele obscure ale întunericului ?i minciunii, ce men?in fiin?a uman? într-o stare de incon?tien?? ?i sclavie letargic?, ?i multe lupte de idei se vor da, f?r? nici un fel de arm?, pentru nimicirea adev?ratei credin?e în Dumnezeu.

Toate acestea ?i multe altele, de?i poate acum necrezute de unii oameni, mai târziu se vor întâmpla din voia lui Dumnezeu. Vor face excep?ie de la pedeapsa focului nimicitor ?i a m?celului ce se va desf??ura pe aproape întreg globul p?mântesc, România ?i locurile supranumite sfinte din Palestina . Netrecut? prin sabie va r?mâne de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influen??, atât de pregnant urm?rit?, se va reduce la zero.

 

 

România va trece prin mai multe faze de transform?ri fundamentale, devenind în cele din urm?, gra?ie spiritualiz?rii ei exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul ‘’NOU CANAAN’’, iar Bucure?tiul se va transforma într-un centru esen?ial al acestui foc. Aceast? capital? a polului spiritual al planetei va fi aproape în întregime reconstruit?, r?mânând în cele din urm? o aranjare de construc?ii, în form? inelar?, având 7 km în diametru ?i va fi considerat de toate popoarele drept un veritabil “NOU IERUSALIM” p?mântesc.

Chiar dac? spusele mele v? uimesc, trebuie s? v? m?rturisesc tuturor c? aceasta se va întâmpla întrutotul în acele vremi viitoare, deoarece aceasta reprezint? voin?a atotputernic? a lui Dumnezeu ?i nu a oamenilor. Toate popoarele de pe întreg p?mântul vor participa la diferite activit??i comune având drepturi egale în acest nou centru spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSALIM biblic, egalitatea în drepturi a tuturor ??rilor ?i popoarelor, fiind pe bun? dreptate o condi?ie esen?ial? în fa?a Bunului Dumnezeu. România va trece în viitor prin mari fr?mânt?ri l?untrice ?i prin anumite schimb?ri externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura interna?ional? ?i prin mila providen?ei va ie?i aproape neafectat? din situa?ia conflictelor r?zboinice mondiale, declarându-se, datorit? spiritualiz?rii extraordinare, ?ar? neutr?, ce î?i va asuma rolul de nucleu irepro?abil al în?elepciunii ?i iubirii divine.

În cele din urm? to?i du?manii României vor îngenunchia la hotarele acestei ??ri ?i plini de umilin?? vor recunoa?te misiunea ei spiritual? ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui Dumnezeu. Atunci ve?i vedea cu to?ii, c?ci va fi un semn ceresc, fiindc? în timpul r?zboaielor viitoare focul ?i distrugerile o vor înconjura, dar ea va r?mâne neatins?, întocmai ca o paradisiac? oaz? verde, în mijlocul însp?imânt?torului de?ert nimicitor produs de iscusin?a omului pus? în slujba r?ului, de care se vor folosi inteligen?ele satanice în ultima încle?tare la care deocamdat? oamenii nici nu se a?teapt?. În urma bulversantelor schimb?ri planetare ?i a unui r?zboi fulger?tor cumplit, în cele din urm? nu vor mai r?mâne nici învin?i nici înving?tori. Vor r?mâne trei categorii : mor?ii, cei r?ni?i ?i mutila?i de pe urma r?zboiului ?i supravie?uitorii în întregime neatin?i.

?i atunci num?rul celor uci?i ?i afecta?i de pe urma r?zboiului va fi atât de mare încât nimeni nu va vorbi nici de pierderea ?i nici de câ?tigarea r?zboiului, c?ci urm?rile acestuia vor fi atât de mari încât vor îngrozi pe to?i locuitorii r?ma?i în via??. Crime, lepra, holera ?i multe alte boli însp?imânt?toare, printre care câteva complet noi, necunoscute înainte, vor bântui scoar?a p?mântului, afectându-i mai ales pe cei r?i, fiare s?lbatice se vor n?pusti asupra ora?elor ?i satelor, atacând oamenii. Multe schimb?ri se vor produce pe p?mânt ?i toate aceste urgii de propor?ii cel mai adesea nea?teptate de oameni se vor întâmpla în anumite situa?ii fulger?tor. Din scrumul, suferin?ele ?i încerc?rile tuturor acestor schimb?ri ?i dezastre martorii neafecta?i ?i suprave?uitorii vor c?uta cu mult? fervoare calea de apropiere de Bunul Dumnezeu, pe care l-au neglijat mai mult sau mai pu?in atâta amar de vreme. Cu to?ii se vor convinge atunci c? nu exist? religia adev?rului, realizând c? doar cunoa?terea ADEV?RULUI îl elibereaz?, f?cându-i s? se reintegreze în Absolutul divin pentru a deveni UNA cu Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza c? se afl? îmbr??i?at de Dumnezeu ?i c? Dumnezeu este viu, etern atotputernic ?i atot?tiutor în fiecare om în parte, sub forma spiritului divin. Toate câte v? spun se vor întâmpla ?i mul?i dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor ?i încerc?rilor ?i tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai târziu, chiar dac? lumea se va înc?p??âna în a nu le crede.

 

 

Tot atunci va veni vremea apari?iei acelor oameni puri, înzestra?i cu extraordinare haruri divine de care s-a vorbit în urm? cu aproape 2000 de ani. Cei cu adev?rat evolua?i spiritual, care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin feluritele ?i grelele încerc?ri, vor reprezenta o treime demn? de iluminarea lui Dumnezeu, curat?, în?eleapt? ?i sfânt?. În timpurile ce vor veni, România va ajunge ?i va r?mâne o paradisiac? gr?din? a binecuvânt?rii divine, a dragostei, a fericirii a purit??ii ?i în?elepciunii, în care modul de via?? va fi precump?nitor spiritual, elevat ?i pur, sus?inut de o tr?ire sublim? în post ?i medita?ie, în duh ?i adev?r, asem?n?toare cu aceea a primilor cre?tini.

Fericit? ?ar? ?i fericit popor sunt minoritarii ale?i care tr?iesc prin poporul român, c?ci mul?i dintre ei se vor bucura de imensa mil? a lui Dumnezeu pentru poporul român.Ca indian, eu intuiesc c? Bunul Dumnezeu a vrut s? aleag?, dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea exploatat, amenin?at, invadat, terorizat, vândut ?i cump?rat, care aproape la fiecare r?zboi a fost pia?a de tocmeal? dintre cei ce se r?zboiau. Amalgamul înf??i??rii deosebite a acestui popor, cuprinde virtu?ile cele mai alese ale fiec?rui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de dragoste ?i omenie; acesta este un popor primitor, înf??i?ând o nuan?? elevat?, pl?cut?, pentru ca s? fie pild? de contopire universal? cu calit??ile divine, cu o dreapt? ra?iune ?i o admirabil? credin??. Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, gra?ie compasiunii sale alese ?i a iubirii sale altruiste, spre a oferi ospitalitate material? ?i spiritual? tuturor popoarelor de pe fa?a p?mântului.

Al Vll-lea Sinod Ecumenic se va ?ine în România, iar misiunea principal? pentru r?spândirea în Asia a cre?tinismului cu adev?rat spiritual, este destinat? poporului rus, dar ca putere de influen?are a popoarelor în vremurile din urm?, el nu va avea nici un amestec. Puterea cu care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesar? pedeapsa, se va face prin poporul chinez – rasa galben? – în colaborare cu poporul japonez, care de asemenea, va fi biciul pedepsei dumnezeie?ti.

Dup? terminarea teribilului conflict armat ce v? st? în fa??, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindc? un nou gen de r?zboi “al sufletului” va începe. Acesta va fi r?zboiul f?r? arme fizice, pentru des?vâr?irea spiritual?, pentru credin?a adev?rat? în Dumnezeu, care aparent va fi f?r? arme, dar fiind totu?i mai periculos ?i mai dificil de o sut? de ori decât cel cu arme. În viitor, puterea papal? va dispare treptat ?i va lua na?tere o nou? conducere sinodal? a c?rei re?edin?? va fi întâi la Roma, provizoriu, ?i apoi la Bucure?ti în Noul Ierusalim, pentru totdeauna.

 

 

În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai ferici?i cei care vor urm?ri des?vâr?irea spiritual?, tr?ind cu o încredere deplin? în Dumnezeu, fiindc? vremurile vor fi zbuciumate ?i groaznice ?i le vor putea suporta cu u?urin?? numai cei mângâia?i, inspira?i ?i hr?ni?i de Duhul Sfânt. Cele ce v? spun eu c? vor veni, lua?i aminte c? sunt durerea a doua ?i raiul al doilea, c?ci prin durere a?i trecut f?r? s? v? v?ita?i. În acele timpuri, scaunul judec??ii de apoi va fi sim?it ?i v?zut de tot neamul omenesc deasupra României, iar în marele ora? sfânt Bucure?ti, simbolic numit “Noul Ierusalim”, care într-o oarecare m?sur? va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput dup? un plan inspirat de puterea Dumnezeiasc?, se va construi cel mai monumental l?ca? spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit centrul divin suprem, ce va avea reprezentan?i foarte evolua?i spiritual din toate neamurile, ace?tia formând Fraternitatea Veghetorilor Ilumina?i, care se vor alege dintre cei în?elep?i. ?i va fi compus (Centrul Divin Suprem) din 101 centre mai mici, armonios orânduite, în care se vor afla reprezenta?i de frunte, deosebit de evolua?i, ?i care vor transmite atât practic cât ?i teoretic

Dumnezeiescul ?i Eternul Adev?r imensei majorit??i a popoarelor p?mântului. Aceast? oper? arhitectural? va fi capodopera sublimei colabor?ri a tuturor stilurilor p?mântene ingenios armonizate într-o m?rea?? lucrare cum alta nu a mai fost. În?elep?ii slujitori ai acestor l?ca?uri spirituale din “Noul Ierusalim” vor fi perfec?i spiritual ?i foarte armonio?i fizic, cu trupuri de o îngereasc? armonie ?i propor?ionalitate, fiind cu to?ii dintre cei 114.000 de în?elep?i, ilumina?i neprih?ni?i ?i neîntina?i, expresia completei des?vâr?iri spirituale ?i a unei înalte împliniri Dumnezeie?ti pe acest p?mânt. Ilumina?ii veghetori cu trup îngeresc ?i plin de puritate, vor fi în num?r de 400. Ceilal?i, care vor conduce centrele inelare, de asemenea cu o spiritualitate deosebit? ?i trup îngeresc, vor fi 101 la num?r.

În acest unic loc de pe întreg p?mântul vor putea fi v?zu?i mari ilumina?i ?i în?elep?i, care în anumite momente se vor materializa, putând fi v?zu?i comunicând prin viu grai cu oamenii de pe p?mânt dornici s? afle tainele dumnezeie?ti ale spiritului. To?i cei care vor p?trunde în acest centru divin vor realiza cu o surprinz?toare u?urin?? c? sunt copiii divini ai lui Dumnezeu. Ferici?i vor fi atunci to?i care vor str?bate p?mântul României, respirându-i aerul, c?ci toat? ?ara va fi invadat? de pelerini dornici s? descopere Dumnezeirea ?i toate locurile sacre din aceast? ?ar? vor deveni focare transfiguratoare de iluminare ?i descoperire a adev?rului divin.

Acest Centru Divin Suprem va putea cuprinde cu u?urin?? 2 milioane de suflete. Aceast? lucrare va fi executat? în 10 ani, fiindc?, de?i acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integral? a ora?ului din jurul acestuia va mai dura înc? 5 ani dup? aceea. În jurul ora?ului se vor afla gr?dini cu p?mânt fertil de cea mai bun? calitate în care, pe lâng? diferitele legume, vor cre?te ?i vor da rod din bel?ug pomi s?di?i, pentru ca nimic s? nu lipseasc? traiului locuitorilor s?i. Recoltele atunci vor fi îmbel?ugate. O mul?ime de ?osele mecanice ?i trotuare mi?c?toare vor u?ura mult circula?ia, iar anumite mecanisme special orientate vor u?ura via?a locuitorilor ?i vizitarea acestor locuri.

O mul?ime de noi ma?ini aeriene vor fi puse în slujba acestui ora? model ?i tot ceea ce este mai nou în tehnic?, pentru a u?ura via?a, se va afla aici. Acest ora? va avea patru ?osele, iar accesul în el se va realiza prin patru por?i monumentale. În România se va construi un canal care va uni Dun?rea cu marele ora? reconstruit al Bucure?tiului, permi?ând astfel ca vapoarele, chiar foarte mari, s? ajung? pân? în acest ora? minunat. Toate aceste lucr?ri se vor realiza datorit? planului divin, în viitor, într-un interval de timp. Agricultura, viticultura , pomicultura ?i apicultura vor fi ocupa?ii de onoare, c?ci în aceast? ?ar? aleas? se va sista sacrificarea vitelor ?i se vor consuma mai ales cereale, legume ?i fructe, lapte ?i brânz?, ou? ?i numai vin curat. Apicultura va fi cea mai aleas? ocupa?ie, fiindc? aceast? ?ar? aleas? va aprecia mult mierea ?i produsele stupului, folosind pentru jertfa divin? numai cear? curat? ?i untdelemn de cea mai bun? calitate.

Tutunul cafeaua ?i alte otr?vuri atât de d?un?toare s?n?t??ii omului vor înceta s? mai fie dorite de oameni, iar înr?i?ii ?i vicio?ii vor p?r?si ei singuri aceast? ?ar?. Vr?jitorii, fum?torii, be?ivii, desfrâna?ii, criminalii precum ?i trântorii (lene?ii), nu cu for?a ci de bun? voie, vor renun?a la aceste îndeletniciri satanice ?i aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, disp?rând aproape în totalitate în cele din urm?. Orice locuitor al acestei ??ri, aleas? de Dumnezeu s? fie exemplu, î?i va câ?tiga pâinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil în func?ie de posibilit??i ?i menirea sa prin na?tere.

Vremurile de exploatare, teroare, în?el?ciune ?i asuprire vor asfin?i în aceast? ?ar?. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvântarea ?i harurile divine, mul?i dintre ace?tia fiind înzestra?i cu în?elepciune ?i felurite puteri de a face minuni. Toate darurile se vor rev?rsa peste aceast? ?ar? aleas?, care va avea nobila misiune de redresare spiritual? a întregului glob p?mântesc.

Toate c?ile de leg?tur? prin aer, ap? ?i pe p?mânt fiindu-i din plin favorabile, România va ajunge una din cele mai prospere ?i îmbel?ugate ??ri, tr?ind în pace cu to?i vecinii s?i. Basarabia va fi realipit? României pentru totdeauna, c?ci poporul rus va cinsti aceast? ?ar? aleas? ?i va renun?a la aceast? provincie care va da na?tere la multe neîn?elegeri. Într-un viitor mult mai îndep?rtat, îns? toate teritoriile învecinate României se vor alipi formând împreun? Federa?ia Statelor Europene, lucru la care oamenii ajunseser? s? se gândeasc? demult.

Tot ceea ce v-am amintit pân? aici este necesar s? se împlineasc?, pentru c? sunt adev?rate ?i tot ceea ce v? spun v? va convinge când toate acestea se vor întâmpla. În vremurile viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucr?rii pe care România o va avea de îndeplinit în lume. Înainte de acestea îns? va fi foamete prin multe locuri, pâinea va lipsi, vor fi mari cutremure de p?mânt care vor face o mul?ime de victime ?i în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare sub d?r?m?turi, care vor aminti cu mare greutate urmele unor ora?e ce vor dispare de pe suprafa?a p?mântului. R?zboaiele, panica ?i neîn?elegerile de tot felul vor face ca marile puteri, cum ar fi Rusia s? se pr?bu?easc?, spre bucuria ??rilor mici care o alc?tuiesc.

 

 

Ateii vor începe s? cerceteze scrierile sfinte ?i se vor preocupa s? în?eleag? ?tiin?a spiritului, c?utând s? descopere tot ceea ce este ascuns în om. Gra?ie acestor cercet?ri, o nou? cotitur? se va produce în via?a unor p?mânteni. În multe locuri de pe p?mânt va lipsi hrana. Pentru ca toate aceste urgii s? treac? mai repede sau s? nu fie atât de cumplite, Dumnezeu m? inspir? s? v? dau un singur sfat: popoare, oameni, uni?i-v? întru des?vâr?ire, împ?ca?i-v? cât mai bine, ierta?i-v? ?i cheltui?i cât mai mult din energiile r?mase pentru a atinge eliberarea în Dumnezeu ?i fericirea ve?nic?. Face?i totul acum ?i aici, în aceast? via?? ?i nu amâna?i des?vâr?irea spiritual? pentru o reîncarnare. F?când tot ceea ce v? st? în putin?? ?inând cu st?ruin??, fiecare dintre voi se poate mântui.

Pentru a gr?bi zidirea Noului Ierusalim construi?i-v? pe voi din dragoste ?i cur??enia ?i din Duh Sfânt, vie?uind în fapte bune pentru ca în acest fel s? da?i prilej ca spiritul din voi s? se arate în inima voastr? din care s? dea afar? neadev?rul, egoismul ?i patima distrugerii care atunci când cresc peste m?sur?, duc la nimicirea omului. În viitor, la aceast? zidire spiritual? va fi mult de lucru.

L?ca?ul închin?rii sublime ce se va oferi drept pild? întregii lumi se va realiza prin eforturile însumate ale celor ale?i ?i puri. Oamenii simpli ?i drep?i în inima lor, plini de dragoste pentru Dumnezeu vor fi mult mai grabnic spiritualiza?i, dac? ei vor tr?i intens suflete?te, consacrând celor materiale o mai mic? aten?ie. Totdeauna cei s?raci în dorin?e vor fi boga?i în mul?umiri. Preaferici?i vor fi cei care vor tr?i în duhul Dumnezeiesc. Mai ales ace?tia vor vedea c? simplitatea ?i puritatea vie?ii nu înseamn? s?r?cie interioar?, ci este din contra, o neb?nuit? comoar? spiritual?.

Cei simpli ?i buni de?in o superioritate sufleteasc? neb?nuit?. Multe sunt enigmele sufletului omenesc ?i acestea sunt foarte greu de descifrat pentru acela care nu recurge la cunoa?terea de sine. Fiin?a uman? nu-?i poate descoperi Creatorul ?i nu-i poate în?elege câtu?i de pu?in opera, decât dac? se descoper? pe sine în str?fundurile tainice ale fiin?ei sale. Pentru a ajunge la divina des?vâr?ire, fiecare om trebuie s? urm?reasc? s? se cunoasc? cât mai bine pe sine. Toate acumul?rile materiale dispar odat? cu moartea fizic? a omului, în timp ce însu?irile spirituale ?i experien?ele omului se adun? în spirit pentru ve?nicie.

Credin?a de nezdruncinat în Supremul Divin este secretul existen?ei nemuritoare în spirit. Credin?a face ca puterea l?untric? a fiin?ei s? devin? nem?rginit? ajutând-o s? se des?vâr?easc? prin unirea cu Dumnezeu în eternitate. Prin credin?a binef?c?toare, ferm?, omul poate atinge fericirea divin?.

Iisus spune:” De ve?i avea credin?? numai cât un gr?unte de mu?tar, toate le ve?i împlini, ?i ve?i zice muntelui acesta s? se arunce în mare, muntele se va arunca”. În aceste cuvinte ni se descoper? taina puterii credin?ei. Adev?rul este c? în timpurile care vor veni, pe tot globul, pu?ini vor fi oamenii care vor avea credin??, iar aceia care nu vor avea credin?? vor fi dinainte mor?i, de?i vor continua s? tr?iasc? trupe?te, fiindc? ei vor înceta s? mai aib? leg?tura con?tient? cu Dumnezeu. Cel ferm în credin?a sa, chiar ?i când exist? trupe?te, constat? c? toate minunile îi sunt cu putin?? ?i astfel ajunge s? se dezlege de materie ?i legile ei, devenind atotputernic prin tr?irea sa spiritual?, care îl va revela chiar ?i pe Dumnezeu.

Prin puterea credin?ei binef?c?toare apar darurile lui Dumnezeu în om. Prin puterea credin?ei omul se simte de ce trebuie s? fac? binele ?i ajunge soreasc? cu ardoare, ac?ionând astfel cât mai des, asemenea creatorului s?u. Gra?ie credin?ei sale neobi?nuite, infinitele puteri cere?ti îi vin totdeauna în ajutor ?i de la acest punct via?a l?untric? a omului începe s? fie din ce în ce mai fericit?. Prin intermediul poporului român ales, Bunul Dumnezeu va vorbi oamenilor de pe tot p?mântul trimi?ându-i pe cei ale?i din mijlocul acestui popor în ajutorul celorlalte fiin?e omene?ti, pentru a le ajuta s? se ridice la o via?? superioar? ?i la des?vâr?irea dumnezeiasc?. Pentru Tat?l Ceresc orice suflet omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia sub forma SPIRITULUI, se afl? o scânteie din Dumnezeu.

Dac? omul va ajunge s? cread? cu t?rie c? toate puterile ?i ajutorul îi vin de la Dumnezeu, atunci el supune întreaga sa fiin?? Divinului. Abia atunci via?a spiritual? a omului scoate la iveal? izvoare nesecate de d?ruire ?i dragoste ?i o mul?ime de însu?iri alese cum ar fi supunerea, umilin?a, evlavia, sârguin?a, bunul sim?, recuno?tin?a, respectul, n?dejdea. Toate acestea ?i multe altele înfloresc prin credin??. C?ci altfel, cum vei iubi ceea ce nu exist? ?i cum te vei supune, dac? nu ai ferma convingere a existen?ei acelei Puteri Divine c?reia i te supui, sau fa?? de care vrei s?-?i ar??i recuno?tin?a? Mul?i spun c? nu au credin??, dar într-un asemenea caz, de fapt, ei m?rturisesc credin?a lor negativ?, distructiv?.

În asemenea cazuri existen?a credin?ei contrare este dovedit? chiar prin nega?ie. Gradul de credin?? al fiec?ruiui om cre?te sau scade prin manifestarea acesteia în diferite împrejur?ri.

Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adev?rate ?i în timpurile care vor veni, ?ara cea aleas? de Bunul Dumnezeu va fi focarul redres?rii spirituale de pe fa?a p?mântului. Minunile f?r? de num?r ce se vor face în aceast? ?ar? ?i tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în acele locuri, vor face popoarele lumii s? cerceteze pline de d?ruire misterele dumnezeie?ti.

În România, Dumnezeu va face cu putin?? apari?ia unor mari miracole pentru acei ale?i s?-l descopere, iar necredincio?ii s? se întoarc? la credin?? cât mai repede. În acest popor ales al românilor Dumnezeu a pus o inim? cald? ?i iubitoare, firea oamenilor fiind deschis? s? descopere cu u?urin?? calea c?tre des?vâr?ire, aproape to?i fiind capabili s? lumineze celelalte popoare prin darurile divine pe care le de?in.

În acele timpuri viitoare, poporul român, propov?ditor al în?elepciunii divine va fi o gazd? primitoare plin? de dragoste ce se va manifesta f?r? pic de viclenie ?i pe întreg teritoriul va fi bel?ug uimitor, pentru ca to?i pelerinii ce vor veni s? poat? fi îndestula?i.

Sediul Crucii Ro?ii Interna?ionale se va stabili la Bucure?ti, în Noul Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor pe linie de medicin? ?i s?n?tate vor fi extraordinare, situând, de asemenea, aceast? ?ar? pe primul loc în lume. Tot în România vor lua fiin?? institu?ii filantropice ?i administrative absolut noi, cum nu au fost niciodat? pe acest p?mânt, de inspira?ie divin?, care vor urm?ri trezirea puterilor ascunse din om ?i amplificarea înzestr?rilor spirituale divine.

Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influen?ei binef?c?toare crescânde a poporului român cunosc?tor al Tainelor Dumnezeie?ti, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar el c? adev?rul sus?inut de poporul român este una cu Dumnezeu ?i apoi nu va mai lupta împotriva divinit??ii.

Purt?torii de duh sfânt ?i marii ilumina?i din anumite puncte ale globului p?mântesc vor m?rturisi la rândul lor realitatea adev?rului propov?duit de poporul român, reconfirmându-l cu toat? puterea.

Înainte de a ajunge aici îns?, aceast? ?ar? aleas? va trece prin mari fr?mânt?ri care vor pune lumea la grea încercare. Acest popor ales va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încerc?ri. Sfâr?itul acestor încerc?ri va fi marcat de un dezastru planetar produs de cutremure care va îngrozi aproape întreaga lume. De asemenea, tot atunci cei foarte boga?i î?i vor pierde averile.

În acele timpuri viitoare, pe p?mântul ales al României, Noul Ierusalim se va zidi deci în dou? feluri: spiritual ?i material. În acele timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii p?mântene se vor uni pentru a realiza o în?elegere global? de ajutor mutual ?i vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine via?a administrativ? la nivelul întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o for?? armat? ce va fi educat? ?i unificat? pentru a fi universal?, prezentând un caracter interna?ional. Poporul indian va fi fericit s? cunoasc? ?i s? ajute poporul român în misiunea sa planetar?. Gra?ie rela?iilor de prietenie ce se vor lega cu toate ??rile de pe fa?a p?mântului, România va sc?pa ca prin minune din conjunctura r?zboaielor. În timpurile ce vor veni, America de Nord ?i de Mijloc vor ajunge s? fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor planuri de domina?ie prin care se va urm?ri suprema?ia asupra întregii planete. Unic? în ac?iune ?i care se va ab?ine s? ia parte la punerea în practic? a frumoaselor idei ?i a înf?ptuirilor globale ce vor avea loc, va fi Anglia, îns? p?rerea ei nu va fi luat? în considera?ie, deoarece la scurt timp dup? aceea ea va ajunge s? fie st?pân? numai asupra insulelor ei. Coloniile care-i apar?in vor fi în totalitate redate libert??ii în viitor.

Chiar dac? v? uimesc cele afirmate de mine, s? nu mire pe nimeni de ceea ce se va întâmpla, deoarece fiecare are ceea ce merit?, în final dreptatea, adev?rul ?i lumina spiritual? triumfând. De?i trâmbi?ele adev?rului vor suna pretutindeni, mai ales pe p?mântul Noului Ierusalim – România, va fi dus? lupta cea mai aprig?.”

 Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X